• Chứng khoán A-Z

    Kiến thức chứng khoán

   • Chứng khoán A-Z

    SỔ TAY CHỨNG KHOÁN
     
    MỤC LỤC
    KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN.................................................................................................................... 8
    Tổng Quan Về Thị Trường Chứng Khoán................................................................................................................. 8
    Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán............................................................................................................. 8
    Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán............................................................................................................... 8
    Nhà phát hành.......................................................................................................................................................... 8
    Nhà đầu tư............................................................................................................................................................... 8
    Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán.............................................................................................. 8
    Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán............................................................................................. 9
    Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán...................................................................................... 9
    Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán............................................................................................. 9
    Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn.............................................................................................................. 9
    Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường................................................................................................. 9
    Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường....................................................................................................................... 9
    Giới Thiệu Về Trái Phiếu Và Cổ Phiếu................................................................................................................... 10
    Trái phiếu.................................................................................................................................................................... 10
    Khái niệm............................................................................................................................................................... 10
    Đặc điểm................................................................................................................................................................ 10
    Phân loại trái phiếu................................................................................................................................................ 10
    Căn cứ vào việc có ghi danh hay không............................................................................................................ 10
    Căn cứ vào đối tượng phát hành trái phiếu........................................................................................................ 10
    Cổ phiếu...................................................................................................................................................................... 11
    Khái niệm............................................................................................................................................................... 11
    Tác dụng của việc phát hành Cổ phiếu.................................................................................................................. 12
    Đối với Công ty phát hành................................................................................................................................ 12
    Đối với nhà đầu tư cổ phiếu.............................................................................................................................. 12
    Cổ phiếu phổ thông................................................................................................................................................ 12
    Bản chất của cổ phiếu phổ thông....................................................................................................................... 12
    Cổ phiếu đại chúng................................................................................................................................................ 13
    CP đại chúng là gì?............................................................................................................................................ 13
    Cổ phiếu đại chúng có ưu điểm gì?................................................................................................................... 14
    Các Đặc Tính Của Trái Phiếu Chuyển Đổi............................................................................................................ 14
    Phát hành CK lần đầu ra công chúng - IPO.......................................................................................................... 16
    Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng........................................................................................... 16
    Những điểm thuận lợi và bất lợi khi phát hành chứng khoán ra công chúng............................................................... 17
    Những điểm thuận lợi............................................................................................................................................. 17
    Những điểm bất lợi................................................................................................................................................. 18
    Các Hệ Số Hoạt Động................................................................................................................................................ 18
    Hệ số thu hồi nợ trung bình................................................................................................................................... 18
    Hệ số thanh toán trung bình.................................................................................................................................. 19
    Chuyển Nhượng Cổ Phần Và Thị Trường Chứng Khoán.................................................................................... 19
    Công ty cổ phần - xã hội hóa đầu tư............................................................................................................................ 20
    Chuyển nhượng cổ phần............................................................................................................................................. 20
    Chuyển nhượng trực tiếp........................................................................................................................................ 20
    Chuyển nhượng gián tiếp....................................................................................................................................... 21
    Báo Giá Chứng Khoán - Cách Báo Giá Và Hiệu Lực Của Giá.......................................................................... 21
    Các Chỉ Số Chứng Khoán " Nói" Gì?..................................................................................................................... 22
    Các chỉ số của thị trường chứng khoán Nhật Bản....................................................................................................... 23
    Các chỉ số của thị trường chứng khoán Anh............................................................................................................... 23
    Các chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ................................................................................................................. 23
    Bản Cáo Bạch.............................................................................................................................................................. 24
    Bản cáo bạch là gì?...................................................................................................................................................... 24
    Tại sao cần phải đọc Bản cáo bạch.............................................................................................................................. 24
    Bản cáo bạch thường gồm 8 mục chính sau................................................................................................................ 24
    Cách sử dụng bản cáo bạch......................................................................................................................................... 25
    Những thông tin cần xem............................................................................................................................................ 25
    Thông tin chính của trang bìa...................................................................................................................................... 25
    Tóm tắt bản cáo bạch................................................................................................................................................... 25
    Thông tin tài chính – công chúng đầu tư tham gia có làm lợi nhuận giảm?.................................................................. 26
    Phần thông tin tài chính trong quá khứ.................................................................................................................. 26
    Phần thông tin tài chính tương lai.......................................................................................................................... 26
    Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc – những ai là người điều hành đợt phát hành....................................... 27
    Các yếu tố rủi ro.......................................................................................................................................................... 27
    Quỹ Đầu Tư Và Cty Quản Lý Quỹ Trong Chuyển Đổi Các TCT NN.................................................................. 28
    Nhiệm vụ của các QĐT và CtyQLQ đầu tư........................................................................................................... 28
    Những nội dung cơ bản của hoạt động đầu tư....................................................................................................... 28
    Kết luận.................................................................................................................................................................. 31
    Các loại hình quỹ đầu tư.............................................................................................................................................. 31
    Tại sao nhà đầu tư sử dụng quỹ đầu tư?............................................................................................................... 31
    Các loại hình quỹ đầu tư........................................................................................................................................ 32
    Căn cứ vào nguồn vốn huy động...................................................................................................................... 32
    Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn.................................................................................................................... 32
    Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ.............................................................................................. 32
    Chức năng hoạt động của Công ty quản lý quỹ........................................................................................................... 33
    Chức năng hoạt động và các sản phẩm của công ty quản lý quỹ........................................................................... 33
    Quản lý quỹ đầu tư (Asset management).......................................................................................................... 33
    Tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính...................................................................................................................... 33
    Nghiên cứu........................................................................................................................................................ 33
    Cơ chế giám sát của quỹ, công ty quản lý quỹ và các cơ quan chức năng............................................................. 34
    Cổ Phiếu Thưởng........................................................................................................................................................ 34
    Thưởng cho người có đóng góp lớn............................................................................................................................ 34
    Thưởng cho tất cả các cổ đông.................................................................................................................................... 34
    Nghiệp Vụ Tách Gộp Cổ Phiếu................................................................................................................................ 35
    Cầm Cố Chứng Khoán............................................................................................................................................... 36
    Một Số Điều Cần Biết Về Lưu Ký Chứng Khoán.................................................................................................. 36
    Các Công Cụ Phái Sinh............................................................................................................................................. 38
    Khái niệm.................................................................................................................................................................... 38
    Các loại công cụ phái sinh........................................................................................................................................... 38
    Quyền lựa chọn (Option)....................................................................................................................................... 38
    Khái niệm:......................................................................................................................................................... 38
    Những yếu tố cấu thành một quyền lựa chọn.................................................................................................... 38
    Những mức giá liên quan tới một quyền lựa chọn là:........................................................................................ 38
    Ưng dụng của quyền lựa chọn........................................................................................................................... 39
    Quyền mua trước (right)........................................................................................................................................ 39
    Chứng quyền (warrants)........................................................................................................................................ 40
    Đặc điểm........................................................................................................................................................... 40
    Hợp đồng kỳ hạn.................................................................................................................................................... 40
    Hợp đồng tương lai................................................................................................................................................ 41
    KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN NÂNG CAO........................................................................................................... 42
    Tham Gia Vào Hệ Thống Giao Dịch Chứng Khoán............................................................................................. 42
    Mở tài khoản............................................................................................................................................................... 42
    Các thông tin liên quan đến tài khoản.................................................................................................................... 42
    Loại tài khoản:....................................................................................................................................................... 42
    Tài khoản lưu ký............................................................................................................................................... 42
    Tài khoản ký quỹ............................................................................................................................................... 42
    Tài khoản uỷ thác.............................................................................................................................................. 42
    Báo cáo tài khoản................................................................................................................................................... 42
    Đặt lệnh và loại lệnh.................................................................................................................................................... 43
    Đặt lệnh.................................................................................................................................................................. 43
    Loại lệnh................................................................................................................................................................ 43
    Lệnh thị trường (Market order)......................................................................................................................... 43
    Lệnh giới hạn (Limit order)............................................................................................................................... 43
    Lệnh dừng (Stop order)..................................................................................................................................... 43
    Lệnh giới hạn dừng (stop limit)......................................................................................................................... 43
    Lệnh thực hiện toàn bộ hay huỷ bỏ (Fill or Kill)............................................................................................... 44
    Lệnh thực hiện ngay hoặc huỷ bỏ (Immediate or cancel IOC)........................................................................... 44
    Lệnh toàn bộ hoặc không (All or None, AON)................................................................................................. 44
    Định giá trên Sở giao dịch........................................................................................................................................... 44
    Đấu giá định kỳ và đấu giá liên tục........................................................................................................................ 44
    Nguyên tắc ghép lệnh............................................................................................................................................. 44
    Các nguyên tắc ưu tiên trong việc so khớp lệnh..................................................................................................... 44
    Giao dịch đặc biệt........................................................................................................................................................ 45
    Giao dịch khối........................................................................................................................................................ 45
    Giao dịch lô lẻ........................................................................................................................................................ 45
    Giao dịch chứng khoán không có cổ tức................................................................................................................ 45
    Giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu mới.................................................................................................. 45
    Giao dịch chứng khoán ngân quỹ.......................................................................................................................... 46
    Giao dịch ký quỹ..................................................................................................................................................... 46
    Mua ký quỹ....................................................................................................................................................... 46
    Phương thức giao dịch thoả thuận tại TTGDCKHN......................................................................................... 47
    Giới thiệu phương thức giao dịch báo giá tại Trung tâm GDCK Hà Nội.............................................................. 49
    Các qui định về giao dịch.................................................................................................................................. 49
    Các bước tiến hành giao dịch báo giá:.................................................................................................................. 50
    Định Giá Cổ Phiếu...................................................................................................................................................... 50
    Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp chiết khấu luồng thu nhập (DCF).................................................... 51
    Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp hệ số P/E.......................................................................................... 51
    Định giá cổ phiếu dựa trên cơ sở tài sản ròng có điều chỉnh........................................................................................ 51
    Hạn chế rủi rõ khi đầu tư vào trái phiếu...................................................................................................................... 52
    Phân Tích - Dự Báo Giá Cổ Phiếu........................................................................................................................... 53
    Phân Tích Thông Tin Tài Chính............................................................................................................................... 55
    Bài 1: Thị trường chứng khoán - nhiều từ mới............................................................................................................ 55
    Bài 2: Tăng giảm, lãi suất............................................................................................................................................ 56
    Bài 3: Chuyện gì xẩy ra sau giờ G............................................................................................................................... 57
    Các Hệ Số Tài Chính.................................................................................................................................................. 59
    Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán...................................................................................................... 60
    Các loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán.................................................................................................................... 60
    Rủi ro hệ thống....................................................................................................................................................... 60
    Rủi ro lãi suất......................................................................................................................................................... 61
    Rủi ro sức mua....................................................................................................................................................... 61
    Rủi ro không hệ thống............................................................................................................................................ 61
    Rủi ro kinh doanh................................................................................................................................................... 61
    Rủi ro tài chính....................................................................................................................................................... 61
    Xác định mức bù rủi ro............................................................................................................................................... 61
    Quản lý rủi ro.............................................................................................................................................................. 61
    Bước 1: Nhận dạng rủi ro...................................................................................................................................... 62
    Bước 2: Ước tính, định lượng rủi ro...................................................................................................................... 62
    Bưóc 3: Đánh giá tác động của rủi ro................................................................................................................... 62
    Bước 4: Đánh giá năng lực của người thực hiện chương trình bảo hiểm rủi ro................................................... 62
    Bước 5: Lựa chọn công cụ và quản lý rủi ro thích hợp.......................................................................................... 62
    Tìm Hiểu Chỉ Số P/E................................................................................................................................................... 62
    Đánh Giá Tỷ Lệ ROE................................................................................................................................................... 63
    Phân Tích Chỉ Số Yield Để Đầu Tư Chứng Khoán............................................................................................... 64
    Chỉ Số NAV (Net Asset value) Là Gì?...................................................................................................................... 65
    Xác Định Giá Trị Cổ Phiếu Bằng Chiết Khấu Dòng Cổ Tức.............................................................................. 65
    Lãi và rủi ro................................................................................................................................................................. 66
    Phương pháp định giá tài sản vốn theo lãi và rủi ro/The Capital Asset Pricing Model (CAPM)................................. 66
    Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (Dividend Discount Model)............................................................................. 67
    Khi Nào Nên Bán Ra Cổ Phiếu?.............................................................................................................................. 68
    Cơ cấu tổ chức điều hành công ty có sự xáo trộn........................................................................................................ 69
    Lợi nhuận và cổ tức giảm sút....................................................................................................................................... 69
    Thị giá cổ phiếu lớn hơn nhiều lần so với giá trị thực.................................................................................................. 69
    Không còn lý do để lựa chọn cổ phiếu đó................................................................................................................... 70
    Sự hài lòng đối với danh mục đầu tư hiện tại không còn nữa...................................................................................... 70
    Phương Pháp Tính Chỉ Số Giá Cổ Phiếu............................................................................................................... 70
    Phương pháp tính........................................................................................................................................................ 71
    Phương pháp  Passcher:........................................................................................................................................ 71
    Phương pháp Laspeyres........................................................................................................................................ 71
    Chỉ  số giá bình quân Fisher.................................................................................................................................. 72
    Phương pháp số bình quân giản đơn..................................................................................................................... 72
    Phương pháp bình quân nhân giản đơn................................................................................................................. 72
    Chọn rổ đại diện.......................................................................................................................................................... 73
    Vấn đề trừ khử ảnh hưởng của các yếu tổ thay đổi về khối lượng và giá trị trong quá trình tính toán chỉ số giá cổ phiếu            73
    Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt.............................................................................................. 75
    Lựa Chọn Cổ Phiếu Theo Nguyên Tắc CAN SLIM............................................................................................... 79
    Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Ở CTNY và CTCK............................................................................................... 82
    Tìm Hiểu Kinh Nghiệm QT Về Phát Hành Tăng Vốn Và Chi Trả Cổ Tức Bằng CP....................................... 83
    Phát hành tăng vốn...................................................................................................................................................... 83
    Phát hành cổ phiếu mới có xem xét........................................................................................................................ 83
    Thông qua phát hành quyền cho các cổ đông hiện hữu..................................................................................... 83
    Thông qua phân phối cho các bên đối tác.......................................................................................................... 83
    Thông qua phát hành ra công chúng.................................................................................................................. 83
    Phát hành mới không có xem xét............................................................................................................................ 84
    Chuyển đổi dự trữ............................................................................................................................................. 84
    Chuyển lợi nhuận thành vốn cổ phần nhằm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.......................................................... 84
    Trả cổ tức bằng cổ phiếu............................................................................................................................................. 85
    Nguồn cổ phiếu dùng chi trả cổ tức....................................................................................................................... 86
    Phát hành mới.................................................................................................................................................... 86
    Cổ phiếu Ngân quĩ............................................................................................................................................ 86
    Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu................................................................................................................................ 86
    Loại cổ phiếu và số lượng...................................................................................................................................... 86
    Phương pháp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu............................................................................................................ 86
    Ngày ghi tên vào danh sách cổ đông................................................................................................................. 86
    Phương án chi trả đối với các cổ đông nắm giữ số lẻ cổ phiếu.......................................................................... 86
    Các thay đổi sẽ xảy ra đối với cổ phiếu đang lưu hành...................................................................................... 87
    Ngày thông qua nghị quyết của Ban giám đốc về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.............................................. 87
    Sử Dụng Biểu Đồ Để Dự Báo Giá Cổ Phiếu........................................................................................................... 88
    Thông Tin Về Ngành KD Của Công Ty................................................................................................................... 89
    Phân Tích Kỹ Thuật: Hỗ Trợ và Kháng Cự, Đường Xu Thế................................................................................ 89
    Khái niệm hỗ trợ và kháng cự...................................................................................................................................... 89
    Ví dụ giải thích............................................................................................................................................................ 90
    Đánh giá cường độ của hỗ trợ - kháng cự................................................................................................................... 90
    Đánh giá mức giá cụ thể.............................................................................................................................................. 91
    Sự diễn biến của một xu thế........................................................................................................................................ 91
    Đường xu thế.................................................................................................................................................... 92
    Các đường xu thế cấp hai.................................................................................................................................. 92
    Tiếp Cận Thị Trường OTC......................................................................................................................................... 92
    Bốn thị trường giao dịch chứng khoán........................................................................................................................ 92
    Thị trường sàn giao dịch........................................................................................................................................ 93
    Thị trường phi tập trung........................................................................................................................................ 93
    Thị trường thứ ba................................................................................................................................................... 93
    Thị trường thứ tư................................................................................................................................................... 93
    Thị trường niêm yết tập trung...................................................................................................................................... 93
    Thị trường phi tập trung (OTC)................................................................................................................................... 94
    Vai trò của nhà môi giới chứng khoán......................................................................................................................... 94
    Nhà môi giới không mua bán CK cho mình........................................................................................................... 95
    Môi giới được uỷ nhiệm hay thừa hành.................................................................................................................. 95
    Môi giới độc lập hay "hai đô la"............................................................................................................................ 95
    Vai trò của nhà Kinh doanh chứng khoán................................................................................................................... 95
    Các nhà kinh doanh (nhà buôn) CK...................................................................................................................... 96
    Thực thi lệnh cho khách hàng................................................................................................................................ 96
    Nghiệp vụ hoạt động môi giới và kinh doanh CK................................................................................................... 96
    Đặc điểm nhận dạng và cơ sở vận hành....................................................................................................................... 96
    Mua Bán Trên Thị Trường OTC................................................................................................................................ 97
    Phương thức tạo giá ở thị trường OTC - những yêu cầu đối với nhà tạo giá................................................. 98
    Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư Chứng Khoán......................................................................................................... 99
    Bước 1: Xác định bạn là người đầu tư tích cực hay thụ động?.................................................................................. 100
    Bước 2: Quyết định cơ cấu của danh mục đầu tư...................................................................................................... 100
    Bước 3: Đa dạng hoá danh mục đầu tư..................................................................................................................... 100
    Mô hình APT........................................................................................................................................................ 101
    Các danh mục và các mô hình nhân tố................................................................................................................ 102
    Các danh mục và sự phân tán rủi ro................................................................................................................... 103
    Khác nhau về lý luận............................................................................................................................................ 104
    Khác nhau trong ứng dụng.................................................................................................................................. 105
    Cách tiếp cận thực nghiệm đối với định giá chứng khoán.................................................................................... 105
    Các kiểu danh mục............................................................................................................................................... 106
    Xác Định Giá Trị Cổ Phiếu Bằng Chiết Khấu Dòng Cổ Tức........................................................................... 107
    Lãi và rủi ro............................................................................................................................................................... 107
    Phương pháp định giá tài sản vốn theo lãi và rủi ro/The Capital Asset Pricing Model (CAPM)............................... 107
    Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (Dividend Discount Model)........................................................................... 108
    Tiêu Chuẩn Mitcel Trong Đánh Giá Và Phân Tích............................................................................................ 109
    Tiêu chuẩn để đánh giá.............................................................................................................................................. 110
    Công nghệ (Technology)...................................................................................................................................... 110
    Thị trường (Market)............................................................................................................................................. 110
    Đầu vào (Input).................................................................................................................................................... 110
    Lãnh đạo (Leader)............................................................................................................................................... 110
    Cạnh tranh (Competitive)..................................................................................................................................... 110
    Môi trường (Environment)................................................................................................................................... 110
    Thang điểm để đánh giá............................................................................................................................................. 111
    Phương pháp đánh giá............................................................................................................................................ 111
    KINH NGHIỆM CHƠI CHỨNG KHOÁN.............................................................................................................. 112
    Cẩm Nang Cho Nhà Đầu Tư Mới Vào Nghề........................................................................................................ 112
    Bước 1: Chọn lựa CP................................................................................................................................................ 112
    Bước 2: Chấp nhận vị thế.......................................................................................................................................... 112
    Bước 3: Giám sát vị thế............................................................................................................................................. 113
    Bước 4: Kết thúc vị thế.............................................................................................................................................. 113
    Nên Quan Tâm Đến Gì Trước Khi Đầu Tư?......................................................................................................... 113
    Đảm bảo an toàn vốn................................................................................................................................................. 113
    Sự đổi mới và cách tân.............................................................................................................................................. 114
    Tình hình nhân sự..................................................................................................................................................... 114
    Bản cáo bạch............................................................................................................................................................. 114
    Kế hoạch kinh doanh................................................................................................................................................. 115
    Những Nhân Vật Không Thể Thiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán.............................................................. 116
    Vai trò của chuyên gia chứng khoán trên thị trường chứng khoán giao dịch tập trung.............................................. 116
    Vai trò của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường phi tập trung............................................................................ 117
    Cẩn Trọng Khi Giao Dịch Với Các Công Ty Chứng Khoán............................................................................ 118
    Tư vấn vì lợi ích cá nhân của các công ty chứng khoán............................................................................................. 118
    Vi phạm quy định giao dịch công bằng..................................................................................................................... 118
    Giao dịch thái quá...................................................................................................................................................... 119
    Vay và cho vay tiền và chứng khoán......................................................................................................................... 119
    Xuyên tạc.................................................................................................................................................................. 119
    Sử dụng các báo cáo, công trình nghiên cứu của công ty hoặc cá nhân khách.......................................................... 119
    Mua Chứng Khoán Một Cách Khôn Ngoan........................................................................................................ 121
    Định Hướng Tài Sản Trong Đầu Tư Chứng Khoán............................................................................................ 121
    Chứng khoán lợi tức cố định................................................................................................................................ 121
    Chứng khoán vốn (cổ phiếu thường).................................................................................................................... 122
    Chứng khoán có điều kiện.................................................................................................................................... 122
    Đầu Tư Bất Hợp Pháp, Biết Để Tránh!................................................................................................................. 122
    Giao dịch giả tạo........................................................................................................................................................ 122
    Gài thế....................................................................................................................................................................... 122
    Mua bán đột biến....................................................................................................................................................... 122
    Dùng các phương tiện truyền thông để gây ảnh hưởng thị trường............................................................................ 123
    Phao tin thất thiết hay gây lạc hướng......................................................................................................................... 123
    Chạy trước................................................................................................................................................................. 123
    Ép giá, trợ giá, chốt giá.............................................................................................................................................. 123
    Có Nên Chuyển Đổi Mục Tiêu Đầu Tư Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Khác?........................................................ 123
    Giá Cả Biến Động – Nguyên Nhân Từ Đâu ?...................................................................................................... 125
    “Luật Chơi” Của Các Nhà Tạo Giá Trên Thị Trường Chứng Khoán............................................................ 126
    Thế nào là thị trường bị cài khoá?.............................................................................................................................. 126
    Thế nào là một thị trường bị vượt chéo?.................................................................................................................... 126
    Những lưu ý đặc biệt khác về báo giá trên OTC....................................................................................................... 127
    Thời Điểm Nên Bán Ra Cổ Phiếu Đối Với Các Nhà Đầu Tư?.......................................................................... 127
    Có sự thay đổi lớn trong Ban quản trị công ty........................................................................................................... 127
    Khi yếu tố khiến quyết định mua cổ phiếu không còn nữa........................................................................................ 128
    Công ty đột nhiên cắt giảm cổ tức hoặc bị sụt giảm về thu nhập............................................................................... 128
    Khi cảm thấy thị giá cổ phiếu đã vượt qua giá trị nội tại............................................................................................ 128
    Khi không hài lòng về danh mục đầu tư hiện tại........................................................................................................ 128
    Giảm Thiểu Thua Lỗ Trong Đầu Tư Chứng Khoán............................................................................................ 128
    Bước 1: Xác định bạn là người đầu tư tích cực hay thụ động?.................................................................................. 128
    Bước 2: Quyết định cơ cấu của danh mục đầu tư...................................................................................................... 129
    Bước 3: Đa dạng hoá danh mục đầu tư..................................................................................................................... 129
    Comex Và Bài Học Từ Việc Thông Tin Thiếu Trung Thực................................................................................ 129
    Bí Quyết Lựa Chọn Chứng Khoán Cho Danh Mục Đầu Tư.............................................................................. 131
    Mua loại cổ phiếu nào?.............................................................................................................................................. 131
    Khi nào mua?............................................................................................................................................................. 132
    Các Phương Pháp Phân Tích Giúp Bạn Đầu Tư Có Hiệu Quả!...................................................................... 132
    Phương pháp phân tích trực quan.............................................................................................................................. 132
    Phương pháp phân tích kỹ thuật................................................................................................................................ 133
    Phương pháp phân tích định lượng........................................................................................................................... 133
    Ba Lỗi Thường Gặp Khi Đầu Tư............................................................................................................................ 133
    Chỉ nhìn giá cổ phiếu một cách phiến diện................................................................................................................ 133
    Không biết được những tình huống xấu nhất............................................................................................................ 134
    Không đa dạng hoá ngành nghề đầu tư..................................................................................................................... 134
    Kinh Nghiệm Đầu Tư Từ Một Cây Đại Thụ.......................................................................................................... 134
    Tập trung vào các kế hoạch đầu tư của đứa con cưng............................................................................................... 135
    Pampered Chef - vụ đầu tư thực hiện trong vòng vài phút........................................................................................ 135
    Để Không Thua Lỗ Khi “Đi Chợ” Chứng Khoán............................................................................................... 135
    Tìm hiểu về chợ chứng khoán................................................................................................................................... 136
    Hạn chế rủi ro............................................................................................................................................................ 136
    Người đầu tư được bảo vệ......................................................................................................................................... 136
    Tìm chọn người môi giới........................................................................................................................................... 137
    Chọn hàng để mua..................................................................................................................................................... 137
    Mua hàng tại chợ....................................................................................................................................................... 137
    Đầu Tư Thế Nào Là Hợp Lý?.................................................................................................................................. 138
    Bắt đầu sớm............................................................................................................................................................... 138
    Xác định rõ mục đích đầu tư..................................................................................................................................... 138
    Lựa chọn công ty tốt.................................................................................................................................................. 139
    Lựa chọn thời điểm mua cổ phiếu.............................................................................................................................. 139
    Xây dựng một danh mục đầu tư tốt nhất................................................................................................................... 139
    Tránh những loại cổ phiếu phức tạp.......................................................................................................................... 139
    Không mua những loại cổ phiếu giá thấp.................................................................................................................. 139
    Đầu tư theo lý tính chứ không phải theo cảm tính..................................................................................................... 139
    Tái đầu tư.................................................................................................................................................................. 140
    Cẩn trọng khi thị trường liên tục xuống dốc.............................................................................................................. 140
    Nhà Đầu Tư Nghiệp Dư Cần Phải Quan Tâm Điều Gì?.................................................................................... 140
    Phần 1: Sáng suốt và cẩn trọng................................................................................................................................. 140
    Phần 2: Hàng hóa trên thị trường.............................................................................................................................. 142
    Phần 3: Giao dịch...................................................................................................................................................... 144
    Phần 4: Trái phiếu..................................................................................................................................................... 145
    Phần 5: Quỹ đầu tư................................................................................................................................................... 146
    Phần 6: Kinh tế.......................................................................................................................................................... 146
    Phần 7: Lời khuyên................................................................................................................................................... 147
    Phần 8: Nguồn thông tin......................................