• Câu Hỏi Trắc Nghiệm

    • Câu 1: Quỹ đầu tư chứng khoán theo qui định của Việt Nam là quỹ :

     • Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
     • Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoá n
     • Đầu tƣ tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
     • Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
    • Câu 2: Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:

     • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nƣớc có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên.
     • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên.
     • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên
     • Không câu nào đúng.
    • Câu 3: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là

     • Có vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, ho ạt động kinh doanh của năm liền trƣớc năm đăng ký phát hành phải có lãi
     • Có vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
     • Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.
     • Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng k ý phát hành phải có lãi
    • Câu 4: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

     • a. Lãi suất cố định
     • b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
     • c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
     • d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
    • Câu 5: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

     • a. 60 USD
     • b. 600 USD
     • c. 570 USD
     • d. 500 USD
    • Câu 6: Cổ phiếu quỹ

     • a. Được chia cổ tức
     • b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành và mua lại trên thị trường
     • c. Người sở hữu có quyền biểu quyết
     • d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành
    • Câu 7: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp

     • a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
     • b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông
     • c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông
     • d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
    • Câu 8: Thị trường thứ cấp

     • a. Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu
     • b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
     • c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
     • d.Là thị trường chứng khoán kém phát triển
    • Câu 9: Tổ chức phát hành phải thực hiện việc phân phối cổ phiếu trong vòng:

     • 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
     • 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
     • 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
     • 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
    • Câu 10: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

     • a. Bảo lãnh tất cả hoặc không
     • b. Bảo lãnh với c ố gắng tối đa
     • c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
     • d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu