• THỨ HẠNG ¹

  • 159.329.709 đ
   ROI: 2.994%
  • Giải thưởng:
   1.091.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 123.734.156,8 đ
    ROI: 2.673%
   • Giải thưởng:
    654.600 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 70.694.312 đ
    ROI: 1.294%
   • Giải thưởng:
    436.400 đ
 • 04
  trieukhaccuong55.577.836 đROI: 1.842%
  05
  Hatongduc55.530.391,4 đROI: 1.468%
  06
  Loverevenger19.908.714 đROI: 0.561%