• THỨ HẠNG ¹

  • 949.524.597 đ
   ROI: 28.744%
  • Giải thưởng:
   1.826.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 939.944.800 đ
    ROI: 9.264%
   • Giải thưởng:
    1.095.600 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 249.373.591 đ
    ROI: 11.615%
   • Giải thưởng:
    730.400 đ
 • 04
  doublejoys1.499.810,4 đROI: 4.247%
  05
  bachnx150.760.440,6 đROI: 4.124%
  06
  nhenbonmat116.340.380 đROI: 2.838%
  07
  phuongntxt46.037.608 đROI: 2.21%
  08
  ht92vt20.067.338,8 đROI: 0.72%
  09
  bm29511.085.786 đROI: 0.511%
  10
  nguyendiemmt6.330.730 đROI: 0.452%