• THỨ HẠNG ¹

  • 963.086.310,4 đ
   ROI: 22.135%
  • Giải thưởng:
   2.286.500 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 934.844.800 đ
    ROI: 9.213%
   • Giải thưởng:
    1.371.900 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 343.688.462,2 đ
    ROI: 3.242%
   • Giải thưởng:
    914.600 đ
 • 04
  hotophuc159.043.591 đROI: 7.408%
  05
  hiennph27.588.358,2 đROI: 0.744%
  06
  hoaquangngai13.521.939 đROI: 0.712%
  07
  vuthelebmt8.224.499 đROI: 0.573%
  08
  doublejoys237.632,4 đROI: 0.425%
  09
  phuong2112848.499.283,6 đROI: 0.404%