• THỨ HẠNG ¹

  • 277.188.140,8 đ
   ROI: 11.704%
  • Giải thưởng:
   953.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 262.570.208,4 đ
    ROI: 7.004%
   • Giải thưởng:
    571.800 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 41.734.365 đ
    ROI: 0.981%
   • Giải thưởng:
    381.200 đ
 • 04
  nghiabt5.319.141,2 đROI: 0.07%