• THỨ HẠNG ¹

  • 230.258.005,4 đ
   ROI: 4.125%
  • THỨ HẠNG ²

   • 1.055.856,2 đ
    ROI: 0.238%