• THỨ HẠNG ¹

  • 36.464.299 đ
   ROI: 1.827%
  • Giải thưởng:
   680.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 18.128.313 đ
    ROI: 0.924%
   • Giải thưởng:
    408.000 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 14.926.998,6 đ
    ROI: 0.615%
   • Giải thưởng:
    272.000 đ