• THỨ HẠNG ¹

  • 927.010.954,6 đ
   ROI: 46.039%
  • Giải thưởng:
   1.403.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 410.714.158 đ
    ROI: 5.042%
   • Giải thưởng:
    841.800 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 405.651.682 đ
    ROI: 3.575%
   • Giải thưởng:
    561.200 đ
 • 04
  hotophuc226.374.591 đROI: 10.544%
  05
  doublejoys2.076.912,4 đROI: 7.171%
  06
  nhenbonmat280.998.380 đROI: 6.854%
  07
  bachnx221.811.840,6 đROI: 6.068%
  08
  bm295101.206.344 đROI: 5.139%
  09
  Giangtobu29.837.329,2 đROI: 3.628%
  10
  phuongntxt71.393.426 đROI: 3.598%