• THỨ HẠNG ¹

  • 963.155.500,4 đ
   ROI: 22.147%
  • Giải thưởng:
   2.046.500 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 934.544.800 đ
    ROI: 9.21%
   • Giải thưởng:
    1.227.900 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 150.656.591 đ
    ROI: 7.017%
   • Giải thưởng:
    818.600 đ
 • 04
  hiennph39.296.682,4 đROI: 1.989%
  05
  ht92vt72.679.943,6 đROI: 1.225%
  06
  doublejoys414.066,4 đROI: 1.082%
  07
  phuong2112848.343.432 đROI: 0.725%
  08
  Anhtuanhna32.416.403 đROI: 0.249%