• THỨ HẠNG ¹

  • 558.882.506,2 đ
   ROI: 9.082%
  • Giải thưởng:
   1.679.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 552.924.734,4 đ
    ROI: 5.376%
   • Giải thưởng:
    1.007.400 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 413.371.562 đ
    ROI: 21.958%
   • Giải thưởng:
    671.600 đ
 • 04
  dunghd007241.514.052 đROI: 6.293%
  05
  Billion7934.520.507 đROI: 3.408%
  06
  Minhminhvu14.128.591,2 đROI: 3.223%
  07
  NTV17DN0545a127.859.709 đROI: 2.403%
  08
  mocnguyen27.946.671 đROI: 0.91%
  09
  nghiabt36.126.422,2 đROI: 0.308%
  10
  trieukhaccuong7.602.806 đROI: 0.139%