• THỨ HẠNG ¹

  • 558.681.923,2 đ
   ROI: 9.079%
  • Giải thưởng:
   1.679.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 553.612.734,4 đ
    ROI: 5.382%
   • Giải thưởng:
    1.007.400 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 413.371.562 đ
    ROI: 21.958%
   • Giải thưởng:
    671.600 đ
 • 04
  dunghd007244.807.052 đROI: 6.379%
  05
  Billion7935.520.507 đROI: 3.507%
  06
  Minhminhvu13.995.591,2 đROI: 3.193%
  07
  NTV17DN0545a127.359.709 đROI: 2.393%
  08
  mocnguyen27.946.671 đROI: 0.91%
  09
  nghiabt36.675.422,2 đROI: 0.312%
  10
  trieukhaccuong7.782.806 đROI: 0.143%